STATUT

Szkoły Artystycznej

„U Ignasia”

I. Postanowienia ogólne

§1

Szkoła nosi nazwę: Szkoła Artystyczna „U Ignasia”

§ 2

Ustalona nazwa: Szkoła Artystyczna „U Ignasia” jest używana w pełnym brzmieniu dokumentach,  pieczęciach i stemplach.

§3

Szkoła Artystyczna jest placówką prywatną.

§4

Siedzibą Szkoły jest budynek przy ul. Basztowej 8 w Krakowie.

Szkoła nie posiada własnego budynku, działa w salach OSM I st. Im. I. J. Paderewskiego w Krakowie na podstawie odrębnej umowy cywilno – prawnej.

§ 5

Jednostką prowadzącą Szkołę Artystyczną, zwanej dalej Szkołą, jest Krakowska Fundacja Sztuki 31-134 Kraków, ul. Basztowa 8, NIP 676-236-98-82  zwana dalej Fundacją

§ 6

Nadzór organizacyjny i finansowy nad działalnością Szkoły sprawuje Fundacja

§ 7

Szkoła realizuje autorski plan nauczania przedmiotów artystycznych– muzyki i sztuk plastycznych, na poziomie szkoły I stopnia.

II. Cele i zadania szkoły

§ 8

1. Cele Szkoły Artystycznej:

a) wspieranie  indywidualnego rozwoju i zainteresowań artystycznych każdego ucznia,

b) rozwijanie zdolności artystycznych, kreatywności, oraz pasji artystycznych uczniów w zakresie muzyki i sztuk
               plastycznych,

c)  rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów, wyobraźni i poczucia piękna,

d)  zapewnienie wysokiego poziomu edukacji w zakresie przedmiotów muzycznych i sztuk plastycznych oraz
               wychowania,

e) przygotowanie do podejmowania nauki w kolejnych etapach edukacyjnych, w tym do podjęcia nauki w szkołach
               muzycznych i plastycznych II stopnia,

f) umożliwianie nauki gry na instrumentach muzycznych w zakresie gry solowej i muzykowania  zespołowego, lub
              kształcenie w zakresie sztuk plastycznych,

g) wprowadzanie uczniów w świat sztuki poprzez obcowanie ze sztuką, poznawanie dzieł muzycznych
              i 
plastycznych,

h) kształtowanie kultury osobistej uczniów,

i)  stwarzanie warunków rozwoju umysłowego,

j)  promowanie uczniów utalentowanych,

k)  aktywne oddziaływanie na środowisko lokalne,

l)  przygotowanie do aktywnej działalności na rzecz kultury muzycznej w środowisku,

   m) prowadzenie działalności innowacyjnej w zakresie kształcenia muzycznego i plastycznego,

n)  zapewnienie uczniom opieki i bezpieczeństwa podczas zajęć lekcyjnych.

§ 9

Powyższe cele i zadania są realizowane poprzez:

1. Prowadzenie zajęć przez wykwalifikowaną  i doświadczoną kadrę pedagogiczną.

2. Współpracę z placówkami oświatowymi  - Filharmonią i Operą Krakowską.

3. Współpracę z Akademią Muzyczną, Akademią Sztuk Pięknych oraz muzeami i galeriami w Krakowie.

4. Współpracę ze szkołami muzycznymi i plastycznymi wyższego szczebla.

5. Współpracę z lokalnymi ośrodkami kultury i sztuki.

6. Prowadzenie zajęć w oparciu o podstawę programową MKiDN zgodnie z ramowym planem oraz autorskimi programami nauczania zajęć artystycznych.

7. Prezentowanie osiągnięć uczniów.

8. Stworzenie możliwości wszystkim uczniom systematycznej prezentacji scenicznej swoich osiągnięć na terenie szkoły, stwarzając warunki do oswajania tremy i obycia się ze sceną.

9. Aktywne  uczestnictwo uczniów w przedstawieniach operowych, koncertach, recitalach wybitnych artystów, wystawach, plastycznych, wernisażach i innych wydarzeniach kulturalnych.

10. Zapewnienie właściwej opieki przez nauczycieli i opiekunów podczas wycieczek edukacyjnych, wyjazdów na koncerty, przesłuchań, warsztatów itp.

§ 10

Kompetencje i zadania Fundacji

1. Nadanie statutu Szkoły.

2. Określanie kierunków rozwoju Szkoły.

3. Ustalanie wysokości wpisowego i czesnego.

4.Dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.

5. Zawieranie i rozwiązywanie umów o przyjęcie uczniów do Szkoły.

6. Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

7. Wypłacanie należnego wynagrodzenia pracownikom Szkoły na podstawie otrzymanych dokumentów.

8. Dbanie o stworzenie komfortowych warunków pracy dla nauczycieli i uczniów.

.

III. Nauczyciele Szkoły Artystycznej

§ 11

Obowiązki nauczyciela Szkoły Artystycznej „U Ignasia”:

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

3. Nauczyciel jest odpowiedzialny za:

a)  prawidłową realizację zadań dydaktycznych w oparciu o program nauczania i plan pracy Szkoły,

b)  kształtowanie i rozwijanie poziomu artystycznego i rozwoju osobowego swoich uczniów,

c)  życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, w trakcie prowadzonych zajęć.

4. Nauczyciel ma obowiązek obiektywnie oceniać wyniki pracy uczniów, współpracować z rodzicami uczniów, informować ich zarówno o postępach w nauce, jak i o braku efektów nauczania.

5. Nauczyciel jest zobowiązany do:

a) ścisłej współpracy z kierownictwem Szkoły,

b) prawidłowego i systematycznego prowadzenia dokumentacji pracy,

c) uczestniczenia w zebraniach  Rady Pedagogicznej,

d) rzetelnego informowania rodziców i opiekunów ucznia u postępach lub trudnościach w nauce,

e) aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach szkolnych,

f) dbałości o instrumenty muzyczne, pomoce naukowe i sprzęt szkolny.

6. Nauczyciel ma obowiązek kształtować u swoich uczniów kulturę osobistą, patriotyzm i uczyć ich szacunku dla drugiego człowieka.

§ 12

Odpowiedzialność nauczyciela.

1. Nauczyciel w pełni odpowiada za poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych swojej pracy przed Dyrektorem Szkoły i Fundacją.

2. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej przed władzami Szkoły i organem prowadzącym Szkołę za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub za zaniedbanie swoich obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły.

3. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej lub karnej za skutki braku nadzoru nad bezpieczeństwem każdego ucznia w Szkole.

§ 13

IV. Struktura organizacji nauczania

§ 14

Szkoła Artystyczna realizuje:

a) sześcioletni cykl nauczania – dziecięcy,

b) czteroletni cykl nauczania – młodzieżowy.

§ 15

Pełny cykl nauczania podzielny jest na dwa etapy deukacyjne.

  1. Etap I – nauka przedmiotów muzycznych i plastycznych
  2. Nauka na poziomie I obejmuje klasy I – III działu dziecięcego i klasy I i II działu młodzieżowego.
  3. Etap II – nauka przedmiotów muzycznych lub plastycznych w ramach wybranej specjalności.

§ 16

1. Wszyscy uczniowie w I etapie realizują program szkoły artystycznej w zakresie przedmiotów  muzycznych oraz sztuk plastycznych, umożliwiający harmonijny rozwój ich osobowości oraz rozbudzenie zainteresowań artystycznych,

2. Uczniowie po zakończeniu I etapu nauki w Szkole Artystycznej – po II klasie cyklu czteroletniego wybierają specjalność muzyczną lub plastyczną.

3.  Klasa IV w cyklu sześcioletnim jest czasem na podjęcie decyzji o specjalności. Uczniowie realizują program przedmiotów muzycznych oraz plastycznych, a po ukończeniu klasy IV ostatecznie wybierają specjalność muzyczną lub plastyczną.

§ 17

Wybór specjalności:

1. Po ukończeniu I etapu nauczania uczniowie przygotowują się do wyboru specjalności: muzycznej lub plastycznej.

2. Wybór specjalności zostaje dokonany na wniosek rodziców uczniów, podstawie  indywidualnych  predyspozycji uczniów oraz w uzgodnieniu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia artystyczne.

3. W procesie wyboru specjalności uwzględniane są indywidualne zainteresowania ucznia, jego kompetencje i możliwości w dalszym procesie kształcenia.

§ 18

1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia bieżącego roku.

2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych   i letnich, określają przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego w szkołach publicznych

3.W szkole obowiązuje podział na dwa semestry, zgodnie z terminem zatwierdzonym przez Fundację oraz organizacją roku szkolnego.

§ 19

1. Zajęcia w Szkole prowadzone są w formie zajęć dydaktycznych, w systemie klasowo – lekcyjnym .

2. Zajęcia dydaktyczne w Szkole realizowane są w godzinach popołudniowych,  w ciągu sześciu dni tygodnia i mogą odbywać się w sobotę.

3. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły, za wyjątkiem zajęć w pracowniach plastycznych, co wynika ze specyfiki zajęć plastycznych.

§ 20

W celu umożliwienia prezentacji i porównywania osiągnięć artystycznych uczniów Szkoła może organizować koncerty, festiwale muzyczne, konkursy instrumentalne i tematyczne, wystawy, wernisaże oraz inne imprezy kulturalne.

                                                                                                       

V. Zasady rekrutacji

§21

Do klasy pierwszej sześcioletniego cyklu nauczania przyjmowani są uczniowie którzy ukończyli w danym roku kalendarzowym 6 lat  i nie ukończyli 9 roku życia.

§22

Do klasy pierwszej czteroletniego cyklu nauczania przyjmowani są uczniowie którzy ukończyli w danym roku kalendarzowym 9 lat, oraz nie ukończyli 12 roku życia.

§ 23

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Artystycznej „U Ignasia” jest:

a) złożenie formularza zapisu ucznia do szkoły

b) przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej,

c) przystąpienie do praktycznego przesłuchania wstępnego.

d) podpisanie przez rodzica/opiekuna dziecka oświadczenia rodzica/opiekuna

e) wniesienie jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości ustalanej przez Fundację.

§ 24

Zapisów  kandydatów do Prywatnej Szkoły Artystycznej dokonują rodzice/opiekunowie prawni w terminie od 15 marca do 31 maja danego roku szkolnego. Kolejność zgłoszeń nie wpływa na wynik postępowania rekrutacyjnego.

§ 25

Kandydaci do Szkoły Artystycznej przystępują do przesłuchania wstępnego, które  polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych oraz rozmowie kwalifikacyjnej dotyczącej zainteresowań artystycznych kandydatów. Z przesłuchania sporządzony zostaje protokół, w którym zawarta jest opinia na temat predyspozycji dziecka i uwagi po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej.

§ 26

Przesłuchanie wstępne jest dwuetapowe i obejmuje:

1. Etap pierwszy:

a) rozmowę z kandydatem i jego rodzicami dotyczącą zainteresowań i preferencji kandydata,

b) wstępną deklarację wyboru specjalności w II poziomie nauczania w Szkole,

2. Etap drugi:

a) zaśpiewanie dowolnej, przygotowanej przez kandydata piosenki,

b) rozróżnianie dźwięków wyższych i niższych,

c) powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków i krótkich melodii,

d) odtwarzanie (wyklaskanie) rytmów.

§ 27

Ogłoszenie wyników rekrutacji

1. Lista kandydatów przyjętych do Szkoły zostaje podana, nie później niż do dnia 30 czerwca danego roku szkolnego.

2. Dopuszcza się możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej.

3. Istnieje możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy wyższej, niż pierwsza.

§ 28

Przyjęcie ucznia do szkoły w ciągu roku szkolnego.

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być przyjęty do Szkoły w ciągu roku szkolnego.

2. Każdy wniosek o przyjęcia ucznia w ciągu roku szkolnego  będzie rozpatrywany indywidualnie przez Fundację.

VI. Prawa i obowiązki uczniów

§ 29

Uczniowie mają prawo do:

1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

2. poszanowania godności osobistej,

3. sprawiedliwej, obiektywnej, jasnej i umotywowanej oceny, ustalonej na podstawie znanych kryteriów,

4. życzliwego traktowania,

5. zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz z programem nauczania poszczególnych przedmiotów,

6. korzystania z pomieszczeń szkolnych i instrumentów w ramach lekcji i zajęć wynikających z planu pracy Szkoły.

7. zgłaszania uwag i pomysłów.

§ 30

1. Uczniowie mają obowiązek:

a) aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, uczyć się i rozwijać swoje umiejętności oraz  systematycznie pracować w szkole i w domu według wskazówek nauczyciela,

b) przestrzegać zasad kultury, odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników Szkoły, innych uczniów i ich rodziców,

c) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,

d) dbać o kulturę słowa w Szkole i poza nią,

e) chronić życie i zdrowie swoje i innych, przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa,

f) dbać o porządek oraz mienie szkolne, własne i innych, a także przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego,

2. Za wyrządzone szkody odpowiadają materialnie rodzice lub opiekunowie prawni uczniów.

§ 31

Na wszystkie uroczystości szkolne, przesłuchania, koncerty itp. ucznia obowiązuje strój odświętny.

§ 32

1. Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne.

2. Uczeń jest zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, systematycznej pracy i terminowego wykonywania zadań domowych.

§ 33

Uczeń podlega skreśleniu z listy uczniów w przypadku zaistnienia zaległości w opłatach  czesnego w wysokości dwóch rat miesięcznych.

VII. Prawa i obowiązki rodziców

§ 34

1.Rodzice i nauczyciele współdziałają w sprawach kształcenia i wychowania uczniów.

2. Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się ze Statutem Szkoły,

b) otrzymania rzetelnej informacji na temat edukacji dziecka, jego postępów i trudności w nauce oraz jego zachowania,

c) zapoznania się z zadaniami Szkoły, wymaganiami edukacyjnymi  oraz systemem oceniania.

d) poznania zadań i celów dydaktycznych szkoły,

f) kontaktowania się z nauczycielami dziecka i kierownictwem Szkoły

g) uzyskania informacji i porad w sprawie dalszego kształcenia dziecka,

h) udziału w uroczystościach szkolnych, koncertach, wystawach  i imprezach okolicznościowych,

i) wyrażania opinii na temat pracy Szkoły.

3. Obowiązkiem rodzica/opiekuna dziecka  jest:

a) zapewnienie dziecku regularnego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne,

b) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

c) wspieranie procesu nauczania i wychowania,

e) terminowego regulowania czesnego i innych opłat.

VIII. Finansowanie Szkoły Artystycznej

§ 35

1. Działalność Szkoły Artystycznej „U Ignasia” finansowana jest z opłat rodziców/opiekunów dziecka: wpisowego, czesnego i innych opłat wnoszonych na rzecz Szkoły Artystycznej.

2. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Szkołę ustala Fundacja, w oparciu o analizę kosztów utrzymania Szkoły i w zależności od zakresu usług określonych umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy szkołą a Rodzicami/Opiekunami ucznia.

3. Opłaty za usługi świadczone przez szkołę, obejmują:

a) bezzwrotne wpisowe – jednorazowa opłata wnoszona przez rodziców/opiekunów dziecka na rzecz Szkoły Artystycznej „U Ignasia”,  wpłacana w ciągu  7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji i podpisania umowy przyjęcia ucznia do szkoły,

b) czesne – podstawowa miesięczna opłata za pobieraną za naukę w Szkole,

c) opłatę wakacyjną – rezerwacyjną, dla uczniów kontynuujących szkołę w kolejnym roku szkolnym ustalana co rocznie przez Fundację.

4. Szkoła nie zwraca kosztów za nieobecności dziecka spowodowane chorobą lub wyjazdem oraz za dni, w które Szkoła jest nieczynna z powodu ferii, przerw świątecznych oraz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

5. Informacje dotyczące wysokości wszelkich opłat podawane są do 15 marca na kolejny rok szkolny i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania roku szkolnego.

6. Za nieterminowe dokonywanie opłat pobierana będzie dopłata w wysokości ustawowych  odsetek za
każdy dzień opóźnienia.

IX. Zasady rezygnacji z zajęć

§ 36

1. Rezygnacja dziecka z zajęć w Szkole Artystycznej „U Ignasia” wymaga pisemnego powiadomienia Fundacji z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia następnego miesiąca. W okresie wypowiedzenia rodzic/opiekun  nie jest zwolniony z miesięcznych opłat czesnego.

2. W przypadku rezygnacji z kontynuowania nauki w kolejnym roku nauki wymagane jest pisemne zgłoszenie tego Fundacji faktu do dnia 30 maja bieżącego roku szkolnego.

3. W przypadku nie dotrzymania tego terminu rodzic zobowiązany jest do opłacenia 3-miesięcznego czesnego zgodnie z wymaganym 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

XI. Postanowienia końcowe

§ 37

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 38

1. Do Statutu mogą być wprowadzane uzupełnienia wynikające z nowelizacji przepisów prawa i podjętych decyzji Fundacji.

2. Projekty zmian i uzupełnień w Statucie opracowuje Fundacja.

§ 39

Statut Szkoły zostaje wprowadzony w życie z dniem 10 czerwca 2016